Habarlar

Habarlar

 • SPC winil polunyň geljegi

  Suw geçirmeýän SPC gulp poly, bezeg polunyň täze görnüşidir, çig mal esasan rezin we kalsiý tozy, şonuň üçin önümde formaldegid we agyr metal we beýleki zyýanly maddalar ýok.Poluň üstü könelmäge çydamly gatlakdan we UV gatlagyndan durýar, has köp ...
  Koprak oka
 • SPC pol gurmagyň esasy ädimleri

  Pollary gurmak prosesi owadan netijeler bilen çylşyrymly, ýöne gyzykly mesele.Tutuş prosedura hünärmen hünärmenleri we iş üçin zerur bolan ähli zerur enjamlary we gurallary talap edýär.TopJoy-da pol gurmak hünärmenleriniň pikiriçe, ha ...
  Koprak oka
 • Poluň reňkiniň tapawudy hil meselesimi?

  SPC basmak pollary öý mebelleri üçin has meşhur, esasanam SPC pollary ekologiýa taýdan arassa we tygşytly.Şeýle-de bolsa, poluň hromatiki aberasiýasy köplenç sarp edijiler bilen dilerleriň arasyndaky jedelleriň merkezine öwrülýär.Gaty agaç poluň tapawudy sebäpli reňk tapawudynyň bardygyny hemmämiz bilýäris ...
  Koprak oka
 • SPC basmak poluny nädip saklamaly?

  SPC basmak pollary diňe bir laminat pollardan we gaty agaçdan arzan däl, eýsem arassalamak we saklamak has aňsat.SPC pol önümleri suw geçirmeýär, ýöne nädogry arassalamak usullary bilen zaýalanmagy mümkin.Pollaryňyzyň tebigy görünmegi üçin diňe ýönekeý ädimler gerek ...
  Koprak oka
 • Winil pol, formaldegid ýa-da Phtalate ýok

  Winil polumyzyň formaldegid ýa-da Phtalatsyzdygyna gaty buýsanýarys.Häzirki zaman durmuşynda has köp adam saglyga üns berýär.Iň ýokary şatlyk winil poly howpsuz we ýaşyl.Formaldegid näme?Zyýany näme?Otag otagynyň temperaturasynda, üýtgeşik ysly, stro ...
  Koprak oka
 • Winil pol üçin UV örtügi näme üçin möhüm?

  UV örtük näme?UV örtügi ultramelewşe şöhleleri bilen bejerilýän ýa-da esasy materialy şeýle radiasiýanyň zyýanly täsirlerinden goraýan ýerüsti bejergidir.Winil polda UV örtüginiň esasy sebäpleri aşakdakylar: 1. surfaceerüsti aşaga çydamlylygy ýokarlandyrmak üçin ...
  Koprak oka
 • Lýuks winil polda PVC-ni akylly ulanmak

  Planetamyzyň geljegi üçin bitirip boljak iň uly usullaryň biri, dowamly we çäksiz diýen ýaly gaýtadan işlenip bilinýän önümi saýlamakdyr.Şonuň üçin biz polda akylly PVC ulanmagyň muşdaklarydyrys.Çalyşmagyň zerurlygy bolmazdan köp ýyllap könelip bilýän çydamly material ...
  Koprak oka
 • Güýz aýynyň ortasy gutly bolsun!

  Koprak oka
 • SPC basmak poluny nädip saklamaly?

  SPC basmak pollary diňe bir laminat pollardan we gaty agaçdan arzan däl, eýsem arassalamak we saklamak has aňsat.SPC pol önümleri suw geçirmeýär, ýöne nädogry arassalamak usullary bilen zaýalanmagy mümkin.Pollaryňyzyň tebigy görünmegi üçin diňe ýönekeý ädimler gerek ...
  Koprak oka
 • Suw çydamly we suw geçirmeýän arasynda näme tapawut bar?

  SPC basmak pollary beýleki gaty ýer görnüşlerine garanyňda has çyglylygy goramagy teklip etse-de, garaşmalary dolandyrmak we hajathana, aşhana, palçyk ýa-da ýerzemin şertlerini dolandyryp biljekdigiňizi üpjün etmek möhümdir.SPC-ni satyn alanyňyzda pol bassaňyz, ...
  Koprak oka
 • EKO-DOST SPC pol

  TopJoy SPC polunyň esasy çig maly 100% gyzyl poliwinil hlorid (PVC hökmünde gysgaldylýar) we hek daşydyr.PVC ekologiýa taýdan arassa we zähersiz täzelenip bilýän çeşme.Adamlaryň gündelik durmuşynda saçak gaplary we lukmançylyk infuziýa turba torbalary ýaly giňden ulanylýar.Inhli winil f ...
  Koprak oka
 • SPC basmak poly ýatylýan otag üçin iň oňat saýlawdyr

  Winil, vinil plitkalar ýa-da has täze kaşaň winil pollar (LVF) dil we çyzgy tagtalary bolsun, winil ýatylýan otaglar üçin geň galdyryjy köpugurly pol saýlamasydyr.Bu indi diňe hammam we aşhanalar üçin niýetlenen pol däl.Häzirki wagtda dürli görnüşler bar, w ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/12