SPC gurmak usuly

SPC gurmak usuly

TopJoy SPC pollary gurmak boýunça gollanma

Giriş

Bu gollanma, TopJoy SPC poluňyzy gurmak üçin zerur çäreleri görer.Gurnama taýýarlanmagyň iň gowy usulyny bilmegiňiz üçin bu gollanmany üns bilen okaň.Bu gollanmalarda berlen görkezmeleri ýerine ýetirmezlik, şeýle hem nädogry gurnama, TopJoy Flooring tarapyndan berlen kepilligi ýatyrar.Bu gollanma bilen baglanyşykly soraglaryňyz bar bolsa ýa-da bu resminamalarda görkezilmedik soraglaryňyz bar bolsa;TopJoy Floors bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris: sales@topjoyflooring.com.

DU CADURYŞ

SPC önümlerini gabamak, çägelemek we / ýa-da gaýtadan işlemek, dem alyş, göz we deriniň gyjyndyrylmagyna sebäp bolup biljek tozan bölejiklerini döredip biler.Işleýän güýç gurallary howadaky tozany azaltmak üçin tozan ýygnaýjy bilen enjamlaşdyrylmalydyr.Howadan çykýan tozan bölejiklerine täsirini azaltmak üçin degişli NIOSH bellenen tozan maskasyny geýiň.Dogry howpsuzlyk äýnegi we gorag eşikleri ulanyp, göz we deri bilen aragatnaşykdan gaça duruň.Gahar dörän ýagdaýynda gözleri ýa-da derini azyndan 15 minut suw bilen ýuwuň.

Bar bolan çydamly pol örtüklerini aýyrmak üçin iş tejribeleri!

Gum, gury süpürmek, gury galyndylar, burawlamak, arra, monjuk partlamak ýa-da bar bolan çydamly pollary, arka, asma ýa-da asfaltiki “kesiş” ýelimini çişirmäň.Bu önümlerde asbest süýümleri ýa-da kristal kremnisi bolup biler.Tozan döretmekden gaça duruň.Şeýle tozanyň dem almagy, düwnük we dem alyş ýollary üçin howp.Asbest süýümlerine sezewar bolan adamlar tarapyndan çilim çekmek, bedeniň agyr zeperlenmegini ep-esli ýokarlandyrýar.Önümiň materialy öz içine alýan asbest däldigine oňyn ynanmasaňyz, onda asbest bar diýip çaklamalysyňyz.Düzgünnama asbestiň düzümini kesgitlemek üçin materialyň synagdan geçirilmegini talap edip biler.

Gurmakdan ozal iş ýerlerine dogry görnüşini, modelini, kolleksiýasyny we reňkini gowşurmagy öý eýesine we / ýa-da gurnaýjynyň özüne bagly.Öý eýesi / gurnaýjy, poluň saýlanan “nusgasy” bilen deňeşdirip, alnan poluň islenýän poldygyny we gurmak üçin kabul edilip bilinjekdigini edip biler.Gurmakdan ozal ýüze çykýan kemçilikleri ýa-da zeperleri önümi barlamak öý eýeleriniň / gurnaýjylaryň jogapkärçiligidir.Pol jaý eýeleriniň / gurnaýjylaryň garaşyşlaryna laýyk gelmeýän bolsa we / ýa-da gurmak üçin kabul edilmeýän bolsa;gurnamaga başlamazdan öň TopJoy bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris!TopJoy pol kepilligi, pol gurlandan soň nädogry görnüşi, modeli, ýygyndysy, reňki, görünýän kemçilikleri ýa-da zeperleri bilen baglanyşykly talaplary öz içine almaýar.Pol gurlandan soň hiç hili çalyşmak ýa-da yzyna gaýtarmak teklip edilmez ýa-da berilmez!

1. Näsaz we tertipsiz çydamlylyk
“TopJoy SPC” poly, önümçilige, bahalandyrma we tebigy kemçilikleriň 5% -den geçmegine mümkinçilik berýän kabul edilen pudak standartlaryna laýyklykda öndürilýär.Materialyň 5% -den gowragy ulanyp bolmaýan bolsa, poly gurmaň.Poluň satyn alnan satyjysyna derrew ýüz tutuň.Pol gurlandan soň görünýän kemçilikleri bolan materiallar üçin hiç hili talap kabul edilmez.Islendik materialy gurnamak, materialyň kabul edilmegi bolup hyzmat edýär.

2. Hasaplamak we sargyt etmek
Kwadrat görnüşleri hasaplanyňyzda we SPC pollary zakaz edeniňizde, kesmek we galyndylar üçin azyndan 10% -15% goşuň.SPC pollary, beýleki agaç pollar ýaly päsgelçiliklere gabat gelmek üçin kesilmelidir: Basgançaklar, diwar konturlary, turbalar we beýleki öý goşlary.

3. ippingük daşamak, işlemek we saklamak
SPC pollaryny gowy şemalladylýan ýapyk binada saklaň.SPC poluny saklanyňyzda:

Floor Pol gutulary howanyň aýlanmagyna ýol açmak üçin gaplanan gutularyň töwereginde ýeterlik otag goýmagy üpjün edýär.SPC pol kartonlaryny ýyladyş, sowadyjy kanallar ýa-da göni gün şöhlesiniň ýanynda saklamaň.
Appropriate Degişli temperatura we çyglylyk şertleri gazanylýança pollary iş ýerlerine eltmäň ýa-da pol tagtalaryny oturmaň.Degişli temperatura we çyglylyk şertleri binada ýaşaýyşdan soň başdan geçirilmeli şertler hökmünde kesgitlenýär.

4. Aklimasiýa
TopJoy SPC pol önümlerinde agaç bölejikleri ýok bolsa-da, täze öndürilen pol tagtalary täze gurşawa sazlaşyp, çyglylyk derejesine gönüden-göni gabat gelýän ýaşaýyş şertleri bilen ýuwaş-ýuwaşdan ýetip biler ýaly, henizem aklimirlenmeli. 30% -50%, 13C ° -dan 38C ° çenli temperaturada.Bu şertler, adatça, islendik adaty öý hojalygynyň adaty ýaşaýyş şertleri.
Şonuň üçin TopJoy SPC poluny azyndan 1-2 gün akklimirlemek maslahat berilýär.

5. Iş sahypasynyň şertleri
TopJoy SPC pol gurmak üçin iş ýeriniň şertleriniň, daşky gurşawyň we gurnama ýeriniň (aşaky gat) kabul edilip bilinjekdigini, şeýle hem EN ýa-da ASTM senagatynyň standartlaryna we kadalaryna laýyk gelýändigini ýa-da ondan ýokarydygyny kesgitlemek öý eýesiniň / gurnaýjynyň jogapkärçiligidir.Agaç pollary açylmazdan we gurnama başlamazdan ozal ýüze çykýan kynçylyklar üçin iş ýerini bahalandyrmagyňyzy haýyş edýäris.

ÜNS BERI .:“TopJoy Floors” kepilligi, iş ýeriniň gurşawy / ýagdaýy ýa-da aşaky gatdaky kemçilikler bilen baglanyşykly ýa-da baglanyşykly näsazlyklary öz içine almaýar.

Öý eýesi / Gurnaýjy pol gurmazdan ozal aşakdakylara göz ýetirmeli:

● Öý eýesi / Gurnaýjy binanyň gurluş taýdan doly we berk bolmagyny üpjün etmeli.
● Öý eýesi / gurnaýjy degişli / yzygiderli temperatura we çyglylyk şertleriniň gazanylmagyny üpjün etmeli.Degişli temperatura we çyglylyk şertleri, bir gezek eýelän binada başdan geçirmeli şertleri köpeldýär
Pol Iş ýerlerine pol ibermezden ozal çyglylyk we çyglylyk synagynyň geçirilendigine göz ýetiriň.
The Gurluşyň töwereginde dogry zeýkeşleriň bardygyna göz ýetiriň.

6. Gurnama üstü we aşaky gatlar
“TopJoy SPC pol” “ýüzýän” pol hasaplanýar we basmak poly arkaly gurulýar.Bu, “TopJoy SPC” poluny gaty gaty ýüzleriň üstünde gurnamaga mümkinçilik berýär:
● Keramiki kafel ● Şifer ● Beton plita ●Bar bolan agaç ýa-da laminat pol ● Dyky keramika

Aşakdaky talaplar: Öý eýesi we / ýa-da gurnaýjy hökman hökman bolmaly

● Ygtybarly we ses - aşaky gatyň dogry berkidilen, gurluş taýdan goldanýan we ulanylýan ýerli gurluşyk kodlary we düzgünleri, şeýle hem NWFA (Milli agaç pollary birleşigi) görkezmelerine laýyk gelýän ýa-da ondan ýokary bolmagy.
● Arassa we gurak - Öý eýesi we / ýa-da gurnaýjy, gurnama ýüzüniň (aşaky gat) arassa, gurak we dyrnak, mum, ýag ýa-da ýelim galyndylary ýaly galyndylardan ýokdugyna göz ýetirmeli.
● Tekizlik - Gurluşyň üstü / aşaky gat 10 'radiusda (4,76mm, 3.05 m.) 3/16 çydamlylyga laýyk bolmaly we ýerüsti eňňit 1-den 6-dan (2,54 sm) bolmaly däldir. Gurnama üstü (aşaky gat) aşakda görkezilen talaplara laýyk gelmeýän bolsa, meseläni düzetmek üçin zerur çäreleri görmeli.
● Softumşak gurnama ýüzleri / aşaky gatlar - Haly ýa-da örtük ýaly ýumşak aşaky gatlar gurulmazdan ozal aýrylmaly
Ail Dyrnak ýa-da ýelim - ýelimlemek ýa-da dyrnak çalmak islenmese, pollary haýsydyr bir wagtda çüýlemäň ýa-da ýelimlemäň.

7. Zerur şertler

Bar Bar çekiň ● Hammer ● Blok basmak● Buraw ● NIOSH tarapyndan bellenen tozan maskasy ac boşluklar● Gördi ● Duýgur enjam / doldurgyç toplumy ● Agaç meýdançasy● Peýdaly pyçak ● Lenta ölçegi ● Suratkeşleriň lentasy● Howpsuzlyk äýnegi

Teklip edilýän aşagy
● TopJoy ýokary dykyzlykly köpük (LVT örtügi) - galyňlygy 1,5 mm.

Teklip edilýän geçiş bölekleri
● T-galyp
● Ahyrky gapak
Uc Azaltmak
● Çärýek
St Basgançakly burun

8. Gurnama taýýarlyk

Bölek bölekleri we gapy gapaklary- Bar bolan platforma trimlerini we geçiş galyplaryny aýyrmak bilen gurnamany taýýarlaň.Täze gatyň beýikliginde ähli gapy gabyklaryny aşagyna ýerleşdiriň (aşmagy üçin boşlugy goýmagy ýatdan çykarmaň).
Tagtanyň ugry- Panelleriň haýsy tarapa goýuljakdygyny kesgitlemek üçin tagtalary goýuň.Düzgün bolşy ýaly, pol iň uzyn diwara parallel goýulmalydyr.Bu estetiki taýdan ýakymly görnüş döreder.
Tagtalary barlaň- Her tagtanyň kemçiliklerini we zeperlerini barlaň, şeýle hem gurmazdan ýa-da kesmezden ozal basýan kanaldan önümçilik galyndylaryny aýyryň.
Giňeltmek- Giňeltmek üçin ähli diwarlarda we dik dik ýüzlerde 1/2 "-den 5/16" aralygyndaky boşluk üpjün edilmelidir.
Salgy- “Deňagramly” ýerleşiş barada pikir almak üçin otagyň meýdanyny ölçäň.Başlangyç diwardaky tagtalaryň birinji hatarynyň ini, ahyrky diwardaky iň soňky hatar bilen deň bolmaly.Panelleri kesmek arkaly sazlap bolýar.Başlangyç ýa-da gutarýan hatarlar ini 2 "-den az bolmaly däldir. Ora-da tagtanyň ýarysy (haýsy uly bolsa)

9. UMUMY MAGLUMAT

Installation Iň oňat gurnama amaly, önümi 55 ° F (13 ° C) bilen 100 ° F (38 ° C) arasynda gurmagy maslahat berýär.
● SPC poly 50 'x 50' (15.2 m X 15.2 m) ýa-da 1/4 "(6.4mm) giňelmek bilen jemi 2500 inedördül metr (232,3 inedördül metr) gurup bolýar.Uly ýerler 100 'x 100' (30,4 m X 30,4 m) çenli 5/8 ”(16mm) giňelmegi üpjün etmeli.
● subhli ýerasty / aşaky gatlaklar gysylmaýan, suwa çydamly, ýokary hilli sement patch birleşmesi bilen edilmelidir.
● subhli aşaky gatlar 3/16 ”(4,8 mm) 10 (3048 mm) we 1/32” (0.8mm) 12 ”(305 mm) aralygynda tekiz bolmaly.

SPC GURNAMASYNYIA DIAGRAMASY

UNICLIC® GURNAMA GURAMALARY

Usul A (Burç gurmak usuly):Guruljak paneli eýýäm gurlan panele 20-30 ° burçda ýerleşdiriň.Öňe synanyşyp, paneli ýuwaşlyk bilen ýokary we aşak süýşüriň.Paneller awtomatiki usulda ýerine basylar.Dili ýa-da truba ýa-da diliň içine goýup bilersiňiz.Çukurdaky dil iň aňsat usuldyr.

(1A - 1B —1C diagrammalara serediň.)

spc-2

B usuly (tekiz gurnama usuly):“Uniclic®” bilen panelleri götermezden biri-birine basyp bilersiňiz.Bu usul üçin ýörite “Uniclic®” düwmesini ulanmaly.Tagtalar ýekeje kran bilen birleşdirilmeli däl we degmek bloky polda tekiz oturmaly.Panellere zeper ýetmezligi üçin olary ýuwaş-ýuwaşdan birleşdirmeli. (2A - 2B diagrammalara serediň.)Bu usuly diňe “Angle-In” usulyny ulanyp bilmeýän ýagdaýlaryňyzda ulanyň(aşaga serediň)Poluňyzyň galan bölegi “Angle-In” usuly bilen gurlan bolmaly.

spc-3

UNICLIC® GURNAMA GURAMALARY

SPC pol gurmak usuly 1

1-nji surat.Çep tarapda 3/8 galyňlykdaky boşluk goýuň we tagtany diwara ýerleşdiriň.Soň bolsa, 3 hatardan soň, poly 3/8 aralyklar bilen aňsatlyk bilen öň diwara ýerleşdirip bilersiňiz ”

SPC pol gurmak usuly 2

1-nji surat.Çep tarapda 3/8 galyňlykdaky boşluk goýuň we tagtany diwara ýerleşdiriň.Soň bolsa, 3 hatardan soň, poly 3/8 aralyklar bilen aňsatlyk bilen öň diwara ýerleşdirip bilersiňiz ”

SPC pol gurmak usuly 3

3-nji surat. Panelleriň biri-birine berkdigine göz ýetiriň.Ondan soň, basylýança gurlan gysga ujunda birneme basyň.

SPC pol gurmak usuly 4

4-nji surat. Birinji hataryň soňunda diwara 3/8 boşluk goýuň we gabat gelýän iň soňky tagtanyň uzynlygyny ölçäň.

spc-4

Tagtany kesmek üçin ýönekeý peýdaly pyçak we hökümdar ulanyň we ýokarky tarapa seredip, şol okda agyr kesiň.Pyçak ýeriň üstünden geçmez, çuňňur keser.Tagta tebigy bölüner.Soň bolsa ony öňki tagta ýaly guruň.

spc-5

6-njy surat. Ikinji hatary soňky tagtanyň galan bölegi bilen başlaň.Bu kiçijik tagta minut uzynlygy 10 bolmaly ”.Otherwiseogsam, täze başlangyç eseri ulanylmaly.Tagtany öňki hatara bir burç bilen salyň we tekiz bolýança kakmak blokyny ulanyp (uzyn tarapyna) basyň.

7-nji surat. Paralel hatarlarda tagtalaryň gysga uçlarynyň arasyndaky iň az aralyk 6-dan az bolmaly däldir.

spc-6

Surat 8. Ikinji tagta, ikinji hatar.Paneli öňki hataryň berkidigine göz ýetirip, öňki hataryň çukuryna bir burçda goýuň.Soňra paneli öňki hereketiň çep tarapynda ýekeje hereketde buklaň.Panelleri biri-birine berk ýapmak üçin degmek bloky bilen basyň. Tagta özüni tekizlänsoň, gysga ujunyň ýokarsyny rezin söwda bilen gulplanýança basyň.

spc-7

9-njy surat. 2-3 hatardan soň gapdal diwarlara we ahyrky diwara boşluklar 3/8 goýup, öň diwara aralygy sazlaň.Esasy diwara garşy düzediş girizilenden soň, iň soňky hatara çenli gurmagy dowam etdiriň

SPC pol gurmak usuly 10

10-njy surat. Iň soňky hatar (belki-de birinji hatar).Iň soňky tagtanyň iň pes ini 2 ”-den pes bolmaly däldir.Diwara aralyk 3/8 ”.Maslahat!Ölçemezden ozal boşluk goýuň.

10. Galyplar we bezegler
Planshli tagtalar gurlansoň we islendik ýelim bejerilenden soň, boşluklary aýyryň we degişli ýerlerde degişli bezegleri we galyplary guruň.Tagtalar ýa-da diwar bazasy gurlanda, geçiş böleginiň pola basylmaýandygyna göz ýetiriň, şonuň üçin erkin hereket etmegine ýol beriň.

 

Bejeriş
Gurmakdan ozal panelleri barlaň;emma, gurnama wagtynda zeper ýeten bolsa, aşakdaky abatlaýyş amallary ulanylyp bilner: Panel birneme zaýalanan ýa-da kesilen bolsa, boşlugy reňk bilen doldurylan doldurgyç bilen dolduryň.
Bir panel agyr zaýalanan bolsa we poly çalyşmaly bolsa, zeper ýeten tagtalara gaýtadan sökülmeli.Pyýada ýoldan iň gysga aralygy kesgitläň we galyplary aýyryň.Tagtalary birnäçe dýuým galdyryň we bogun bilen basyň.Rowhli hatary zaýalanan ýere gaýtaryň.Zeper ýeten tagtany çalyşyň we poly täzeden guruň.

Email: info@topjoyflooring.com

Jübi telefony: (+86) 18321907513

Telefon: (+86) 21-39982788 / (+86) 21-39982799

Goşuň: 603-nji bina 7-nji jaý, 2449-njy ýol, Jinhai RD,

Pudong täze sebiti, Şanhaý, 201209, PRChina.